Semináře pro studenty SŠ

Semináře se uskutečnily na středních školách se stavebním a dřevozpracujícím zaměřením pod vedením odborných lektorů:

1) Odborný lektor doc. Ing. Řezáč Miloslav, Ph.D., zástupce VŠB-TU Ostrava, FAST (Fakulta stavební)

Cílem informačních seminářů pro studenty středních škol je seznámení se studiem na VŠB-TU Ostrava, FAST. Studentům byly na informačních seminářích podrobně představeny studijní obory fakulty stavební, dále byli seznámeni s podmínkami přijímacího řízení školy, kreditním systémem, s činnostmi odborných pracovišť (jednotlivé katedry, speciální laboratoře) a také s možností studia v zahraničí.

Na odborných seminářích byla studentům prezentována například problematika:

  • Stavební zákon (legislativa, územní řízení, realizace stavebního díla a náplň práce stavbyvedoucího)
  • Akustika ve stavebnictví a stavebních konstrukcí (rozdělení stavebních konstrukcí z hlediska akustických vlastností, šíření a útlum hluku v prostoru a ve stavebních konstrukcích)
  • Novodobé stavební konstrukce (dřevěné konstrukce a jejich prvky, speciální dřevěné konstrukce, dřevěné mosty a lávky, dřevostavby pro bydlení).

Ke stažení:

2) Odborný lektor Ing. Milan Holášek, zástupce společnosti AXIMA Morava s.r.o.

Cílem odborných seminářů je seznámit středoškolské studenty s nejnovějšími poznatky a informacemi z praxe. Společnost zpracovává technickou specifikaci strojů nebo technologických linek, dodává a uvádí do provozu strojní zařízení pro obrábění dřeva, zabývá se prodejem náhradních dílů, poskytuje záruční a pozáruční servis.

Na seminářích byli studenti informováni o činnosti společnosti AXIMA MORAVA a také o spolupráci s dřevařským klastrem. Dále zde byly lektorem prezentovány například informace o zpracování řeziva na konečné produkty, odborné informace o principech výroby stavebních prvků a o výrobě dřevěných eurooken a posluchači byli seznámeni s různými typy strojního zařízení. Prezentace byly doplněny o fotografie a komentovaná videa z praktické výroby dřevěných stavebních prvků – např. konstrukční hranoly, lepené vazníky apod.

Ke stažení

3) Odborný lektor p. Martin Glos, CIDEM Hranice a.s., divize CETRIS

Cílem odborných seminářů je informovat středoškolské studenty o fungování klastru, jeho akcích a aktivitách, o spolupráci dřevařského klastru s firmou CETRIS a o možnostech uplatnění absolventů ve firmě. Dále zde byly lektorem prezentovány odborné informace o výrobku a aplikaci cementotřískové desky CETRIS s názornými ukázkami využití těchto desek a byly zmíněny výhody a přínosy využívání dřeva ve stavebnictví a v suchých systémech výstavby. Posluchači byli také seznámeni s aktuálními informacemi o podílu celkového množství dřeva v jednotlivých zpracovatelských odvětvích a o trendu využívání biomasy v průmyslu.

4) Odborný lektor Ing. Jan Veiser, Katr a.s.

Cílem odborného semináře je seznámení studentů s firmou Katr a.s. a také informování o možnostech a podmínkách uplatnění absolventů v pilařské výrobě (rekvalifikace, ŽL, platy atd.) a dále ve dřevozpracujících firmách. Kromě informací o historii pily a současném provozu na centrále a na odloučených pracovištích v sušárně a v lesním terénu byly studentům prezentovány praktické ukázky z výroby (fotografie z provozu). V druhé části semináře byli studenti informováni o ekologické problematice lesního hospodářství v ČR a v Evropě včetně spolupráce s orgány a institucemi. Studenti se také dozvěděli o aktuální situaci v obchodování se dřevem v ČR a s tím související legislativou.

Galerie